Beskrivelse af Globale Aktier

Puljen investerer fortrinsvis i globale aktier gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Investeringen foretages ud fra en såkaldt kvantitativ strategi, hvor aktierne alene udvælges på baggrund af en række faktorer i markedet, som historisk har givet et merafkast. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Den kvantitative strategi betyder, at alle investeringsbeslutninger er tal- og databaserede, og porteføljen sammensættes derfor på baggrund objektive og målbare mønstre og data. Dette kan eksempelvis omfatte nøgletal for indtjeningsvækst eller aktiens prisfastsættelse.

Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Lokal Puljeinvest er en nystiftet forening for puljeinvestering, er afkastangivelser før 1. juli 2016 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for den pågældende pulje. I dette tilfælde er det for afdelingen Sparinvest-Equitas i Sparinvest SICAV, som administreres af Sparinvest S.A.. Afkastangivelser fra før den pågældende afdelings stiftelse, er afkast for afdelingens benchmark. Benchmarkdata er repræsenteret frem til 31. maj 2008.
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: