Beskrivelse af Obligationer

Puljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med lang til mellemlang løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter, hvorigennem der i mindre udstrækning også kan investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud. Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Puljens obligationer vil have en varighed på seks til ni år, hvilket medfører større rentefølsomhed og deraf følgende større relative kursudsving end puljen Korte Obligationer.

Den overordnede fordeling mellem de forskellige obligationstyper, herunder statsobligationer, konverterbare obligationer, rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer, tager udgangspunkt i, hvordan det bedste risiko/afkast-forhold opnås på porteføljeniveau.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Lokal Puljeinvest er en nystiftet forening for puljeinvestering, er afkastangivelser før 1. juli 2016 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for den pågældende pulje. I dette tilfælde er det for afdelingen Sparinvest-Long Danish Bonds i Sparinvest SICAV, som administreres af Sparinvest S.A..
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: