Beskrivelse af Mellem - Under 3 år

Porteføljen egner sig til investorer med lav til mellem risikovillighed og en tidshorisont på over tre år.

Porteføljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med lang til mellemlang løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsfonde i danske eller udenlandske. Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud.

Porteføljens obligationer vil have en såkaldt varighed på seks til ni år, hvilket medfører større rentefølsomhed og deraf følgende større relative kursudsving end Porteføljen Korte Obligationer.

Den overordnede fordeling mellem de forskellige obligationstyper, herunder statsobligationer, konverterbare obligationer, rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer, tager udgangspunkt i, hvordan det bedste risiko/afkast-forhold opnås på porteføljeniveau.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Lav

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: